NAJEM ZWROTY NIERUCHOMOŚCI
TO:

nowy produkt finansowy, dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego oraz podległym im spółkom prawa handlowego, polegający na udzieleniu długoterminowego finansowania poprzez zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości będących ich własnością z jednoczesnym podpisaniem umów najmu nieruchomości i dzierżawy gruntów, na których one się znajdują.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NZN?

PONIEWAŻ:
 • to optymalny sposób na uruchomienie rezerw istniejących w środkach trwałych JST,
 • sprzedaż nieruchomości poprawia stronę przychodową w budżecie JST,
 • nie jest kwalifikowany do długu publicznego (nie powoduje zwiększenia wskaźnika zadłużenia JST),
 • jest jedynym dostępnym na rynku produktem finansowym, którego koszty obsługi są uwzględniane wyłącznie w wydatkach bieżących, a nie w zobowiązaniach – brak obowiązku wpisywania NZN do WPF,
 • sprzedaż nieruchomości, a także jej zwrotny wykup, w NZN jest zwolniona z podatku VAT,
 • poprawia wskaźniki finansowe JST i odzyskanie zdolności kredytowej,
 • podlega wyłącznie przepisom Ustawy o gospodarce nieruchomościami i Kodeksu cywilnego.

PAMIĘTAJ, ŻE NZN

TO ELASTYCZNOŚĆ:
Okres trwania umowy NZN wynosi 10 lat (możliwość wydłużenia nawet do 20 lat).

Brak ograniczeń co do wysokości udzielonego finansowania — kwota dostosowana do potrzeb JST.

Możliwość szybkiego pozyskania długoterminowego finansowania z przeznaczeniem na:

 • działalność bieżącą,
 • planowane inwestycje,
 • sfinansowanie wkładów własnych w celu realizacji programów unijnych, w ramach których Polska z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 może otrzymać nawet 82,5 mld euro.
I BEZPIECZEŃSTWO:
W NZN dochodzi do przeniesienia prawa własności nieruchomości, a jej posiadaczem nadal pozostaje JST, który korzysta z nieruchomości w takim zakresie jak przed sprzedażą​.
  W umowie sprzedaży nieruchomości JST uzyskuje:

 • prawo pierwokupu,
 • wykupu, z którego może skorzystać w każdym momencie trwania umowy.
NZN to dla JST gwarancja:

 • uwolnienia środków finansowych z niezbywalnych dotychczas nieruchomości,
 • rynkowej ceny nieruchomości,
 • z góry ustalonej kwoty czynszu za najem według zasady im wyższa cena sprzedaży, tym wyższy czynsz,
 • z góry ustalonej kwoty wykupu nieruchomości.